Obchodní podmínky FENIX DANCE BRNO

 

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s právním řádem České republiky a zejména v souladu s ust. z. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a z. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele práva a povinnosti provozovatele těchto internetových stránek – dále jen Poskytovatele služeb a spotřebitelů při uzavírání smluv na taneční kurzy, soustředění a další akce nabízené Poskytovatelem služeb na webových stránkách FENIX DANCE BRNO.

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 

1. Základní údaje o poskytovateli služeb :

Firma: Darcy trade, s.r.o.

se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno

IČ: 29292140

DIČ: CZ 29292140

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71666


 

Provozovna: FENIX DANCE BRNO

Václavská 6, 603 00 Brno

 

Otvírací doba: PO – ČT 14:00 – 22:00, PÁ 14:00 – 21:00

 

Kontakty: Tel: +420 601 581 066 (mobilní)
 

 Email: info@fenixdance.cz


 

2. Smlouva o poskytnutí služeb

2.1. Uzavření smlouvy

Nabídkou - návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služeb je umístění informací o daném druhu služby (otevření kurzu, soustředění, apod.) na webové stránky FENIX DANCE BRNO, a to spolu s přihláškou na daný typ služby.

Webové stránky poskytovatele obsahují údaje o jednotlivých typech kurzů, které poskytovatel nabízí a popis jejich hlavních vlastností. Jestliže si spotřebitel není jist některou informací či vhodností kurzu, je povinen kontaktovat poskytovatele a poradit se s ním.

Smlouva o poskytování služeb vzniká odesláním přihlášky, účinnosti nabývá zaplacením ceny za příslušný spotřebitelem zvolený druh služby – kurzu, soustředění, apod. Poskytovatel spotřebiteli potvrdí obdržení přihlášky a také to, že smlouva o poskytování služby nabyla účinnosti zaplacením ceny a ke kterému datu. Smlouvu je dále možno uzavřít také přímo v obchodních prostorách poskytovatele či mimo jeho obchodní prostory, např. na předváděcí akci.

Podáním přihlášky spotřebitel udílí poskytovateli výslovný souhlas se započetím poskytování služby již v zákonné lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle čl. 3.1 těchto obchodních podmínek.


 

2.2. Cena – kurzovné a stornopoplatky

Cena za poskytnutí služby (dále také jako kurzovné) uvedená u jednotlivých druhů služeb - kurzů, soustředění, apod. je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků.

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 184 467 3103 / 0800 (Česká spořitelna)
• Specifický symbol pro platbu za 1. pololetí školního roku: 201502
• Specifický symbol pro platbu za 2. pololetí školního roku: 201601
• Variabilní symbol: datum narození tanečníka bez teček (formát DDMMRRRR - např. 8.10.2007 = 08102007)
• Text pro příjemce: jméno a příjmení tanečníka
• Bez uvedení všech výše zmíněných údajů nebude platba identifikována a úhrada nebude akceptována.


 

2.3. Docházka do kurzů

Docházka do kurzů se řídí rozvrhem zveřejněným pro jednotlivá pololetí. Změna času a místa konání kurzu je vyhrazena, účastník kurzu bude o takové změně předem před zahájením kurzu včas informován. V případě, že se změnou účastník nesouhlasí, je povinen toto bez zbytečného odkladu poskytovateli písemně oznámit a odstoupit od uzavřené smlouvy. Poskytovatel mu způsobem uvedeným v čl. 3.2. vrátí uhrazenou cenu dané služby.


 

Docházka do kurzů a účast na soustředění je věcí přihlášeného účastníka. Nenavštívené lekce nebo soustředění nelze z ceny odečítat, není-li v storno podmínkách uvedeno jinak. Většina kurzů se koná ve více paralelních termínech. Po předchozí dohodě je možné využít jiný termín, umožňuje-li to kapacita kurzu.


 

2.4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Při uzavírání smlouvy o poskytování služeb vznikají spotřebiteli náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení, telefonní poplatky, atd.), tyto nese spotřebitel na základě smluvních vztahů s jejich poskytovateli.


 

2.5. Jazyk, právní předpisy

Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v jazyce českém.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí hmotným a procesním právem České republiky v jeho platném znění.

Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.


 

2.6. Ochrana osobních údajů spotřebitelů

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává údaje o spotřebitelích v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním a shromažďováním uděluje spotřebitel odesláním přihlášky.  Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může spotřebitel kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na shora uvedenou e-mailovou adresu. Osobní údaje spotřebitelů poskytovatel nepředává žádné další osobě.

Smlouvy, uzavřené s jednotlivými spotřebiteli, jsou u Poskytovatele uloženy v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Poskytovateli.


 

3. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za vady

3.1. Lhůta pro odstoupení

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb – účasti na kurzu uzavřené prostřednictvím elektronické přihlášky nebo mimo obchodní prostory odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy uhradil cenu za poskytování služeb. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat Poskytovateli nejpozději poslední den lhůty. Spotřebitel však nemá právo na odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je účast na kurzu či jiné akci, která započala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel může od uzavřené smlouvy odstoupit písemně v listinné podobě zasláním odstoupení na adresu provozovny poskytovatele, či elektronicky prostřednictvím Formuláře pro odstoupení. Poskytovatel bez zbytečného odkladu potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení.

V souladu s ust. §1837 písm. j) Občanského zákoníku není spotřebitel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je účast na soustředění.

Jestliže spotřebitel uzavřel smlouvu o poskytování služeb vyplněním přihlášky v obchodních prostorech poskytovatele, je oprávněn odstoupit pouze v případech a způsobem stanoveným zákonem.


 

3.2. Vrácení ceny kurzovného

Poskytovatel vrátí spotřebiteli cenu kurzovného nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, kterým od něj kurzovné přijal, pokud se strany nedohodly jinak. Jestliže příslušný kurz začal před uplynutím lhůty pro odstoupení, je poskytoval oprávněn si od ceny kurzovného odečíst poměrnou část připadající na již uskutečněné lekce daného kurzu a dále také náhradu škodu spočívající v ušlém zisku za neobsazené místo na kurz – tato částka je níže vyčíslena jako Stornopoplatky.


 

Stornopoplatky pravidelných kurzů:

V případě, že spotřebitel písemně zruší svojí účast na závazně objednaném pravidelném kurzu alespoň 7 dní  před jeho zahájením, bez toho aniž by řádně odstoupil, účtuje se jako stornopoplatek 50 % ceny, spotřebiteli bude vráceno 50 % ceny. V případě, že spotřebitel písemně zruší svojí účast na závazně objednaném pravidelném kurzu v rozmezí 6 a méně dní  před jeho zahájením, bez toho aniž by řádně odstoupil, účtuje se jako stornopoplatek 80 % ceny, spotřebiteli bude vráceno 20 % ceny. Jestliže spotřebiteli brání v účasti nemoc či jiné nepředvídatelné okolnosti, bude mu umožněno zúčastnit se některého z následujících kurzů. Pokud účastník nevyužije ani následující kurz, bude účtován stornopoplatek dle věty první a druhé tohoto odstavce.

Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací.

Pokud se účastník nemůže  nadále účastnit kurzu z důvodu nemoci, činí stornopoplatek 80% ceny. O vrácení části ceny je třeba písemně zažádat a předložit kopii lékařského potvrzení.

Stornopoplatek se nehradí pouze v případě, že kurz nebyl vůbec zahájen z důvodů na straně provozovatele.


 

Stornopoplatky soustředění:

V případě odhlášení ze soustředění

 • do 30 dnů před odjezdem na soustředění se účtuje jako stornopoplatek 20% ceny,

 • do 14 dnů před odjezdem na soustředění se účtuje jako stornopoplatek 50% ceny,

 • do 5 dnů před odjezdem na soustředění se účtuje jako stornopoplatek 80% ceny,

 • od 5 dne před odjezdem na soustředění se účtuje jako stornopoplatek 100% ceny,

 • ze zdravotních důvodů před zahájením soustředění se účtuje jako stornopoplatek 25% ceny,

 • z jakéhokoli důvodu během soustředění se účtuje jako stornopoplatek 100% ceny,

zbývající část ceny bude vrácena spotřebiteli.


 

3.3. Poskytovatel

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy o poskytnutí služeb písemně odstoupit v případě, že

 • spotřebitel přes výzvu neuhradí cenu za příslušnou službu,

 • spotřebitel hrubým způsobem ruší ostatní účastníky kurzu, poškozuje provozovnu poskytovatele a jiným hrubým způsobem porušuje své povinnosti.

Doručením písemného odstoupení spotřebiteli smlouva o poskytování služeb zaniká.


 

3.4. Odpovědnost za vady, reklamace

Poskytovatel odpovídá spotřebiteli za to, že jím poskytovaná služba nemá vady.

Práva z vad se uplatňují u poskytovatele na adrese jeho provozovny.

Na práva spotřebitele se použije ust. §2099 - §2117 a §2165 -§2174 Občanského zákoníku.


 

4. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoliv stížnosti se spotřebitel může obrátit na poskytovatele prostřednictvím jeho pevné telefonní linky či písemně zasláním listovní zásilky do sídla či provozovny Poskytovatele i prostřednictvím elektronické pošty.

Se stížností je možno se dále obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. V případě porušení práv vztahujícím se k osobním údajům je možno obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytovatel na základě souhlasu vlastníků práv k duševnímu vlastnictví na webových stránkách FENIX DANCE BRNO používá předměty duševního vlastnictví vztahující se k poskytovaným službám, jako jsou ochranné známky, chráněné názvy, obchodní firmy, chráněný design, apod. Ne vždy jsou tyto práva duševního vlastnictví označena obvyklými symboly vyjadřujícími příslušný druh ochrany. Tyto práva třetích osob stejně jako práva Poskytovatele k jeho duševnímu vlastnictví jsou spotřebitelé povinni respektovat způsobem stanoveným zákonem.

Tyto obchodní podmínky si spotřebitel může archivovat pro svou potřebu, je možno je uchovat i v tištěné podobě. Při uzavření smlouvy o poskytování služeb odesláním formuláře Přihláška spotřebitel potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2014.

 

PODROBNOSTI K PLATBÁM

 • Číslo účtu:184 467 3103 / 0800 (Česká spořitelna)

 • Specifický symbol pro platbu za 1. pololetí: 201502

 • Specifický symbol pro platbu za 2. pololetí: 201601

 • Variabilní symbol: datum narození tanečníka bez teček (formát DDMMRRRR – např. 8.10.2007 = 08102007)

 • Text pro příjemce: jméno a příjmení tanečníka, složka kterou navštevuje – např.Lucie Bílá, H-C

 • Bez uvedených všechvýše zmíněných údajů nebude platba identifikována a úhrada nebude akceptována

 • Podpisem přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami